Klíčové slovo:

Vyhledat
km

Počet nalezených služeb: 505

Domov pro seniory Znojmo - oddělení domova se zvláštním režimem

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Domovy se zvláštním režimem

U Lesíka 3547/11, Znojmo, Znojmo 66902

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život.

více informací


Noclehárna

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Noclehárny

Přímětická 1789/42, Znojmo, Znojmo 66902

Posláním noclehárny je poskytnutí noclehu na přechodnou dobu v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.Jedná se o akutní pomoc, aby uživatelé přečkali noc v bezpečném prostředí, měli možnost osobní hygieny a získali základní informace pro řešení své nepříznivé sociální situace.

více informací


Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Odborné sociální poradenství

Jarošova 1439/26, Znojmo, Znojmo 66902

Poskytujeme odbornou psychologickou pomoc lidem, kteří řeší problémy v manželském či partnerském vztahu, dále pomáháme manželstvím ohrožených rozvratem, úpravou vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, mezigeneračních vztahů a jiných vztahů či osobních problémů.

více informací


Pečovatelská služba

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Pečovatelská služba

Vančurova 3612/17, Znojmo, Znojmo 66902

U Lesíka 3547/11, Znojmo, Znojmo 66902

Jiráskova 634, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov 67201

Sklepní 526, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany nad Jevišovkou 67167

Prosiměřice 211, Prosiměřice 67161

Višňové 379, Višňové 67138

Vančurova 2451/8, Znojmo, Znojmo 66902

Dukelských bojovníků 3460/150, Znojmo, Znojmo 67181

Dukelských bojovníků 3459/148, Znojmo, Znojmo 67181

Obecní 404, Hodonice, Hodonice 67125

Naše pečovatelská služba je poskytovaná osobám z obcí Znojemska a Moravskokrumlovska, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a je zajišťována ve vymezeném čase a sjednaném rozsahu. Cílem služby je, aby lidé, kteří ji využívají mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.

více informací


Odlehčovací služby

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Odlehčovací služby

Vančurova 3612/17, Znojmo, Znojmo 66902

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil pečovateli a současně zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je pečováno.Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich důstojnost a zachovává základní lidská práva

více informací


Azylový dům

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Azylové domy

Křenová 296/20, Trnitá, Brno 60200

Vytváříme bezpečný prostor a zázemí při naplňování základních životních potřeb (místo pro přípravu stravy a možnost hygieny). Společně s uživateli se snažíme hledat řešení jejich krizové situace prostřednictvím plnění osobních cílů a vedením k zodpovědnosti za své jednání.

více informací


Domov pro matky s dětmi - Společná cesta

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Azylové domy

Heyrovského 610/11, Bystrc, Brno 63500

Snahou poskytované služby je, aby se jejím prostřednictvím uživatelky naučily samostatně hospodařit, zajistility si práci a poskytly dětem kvalitní výchovu.
Služba se zaměřuje na to, aby se uživatelka v budoucnu byla schopna vrátit do běžného života a stala se nezávislou na sociálních službách.

více informací


Dům sociální prevence

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Azylové domy

Podnásepní 384/20, Trnitá, Brno 60200

Vytváříme bezpečný prostor a zázemí při naplňování základních životních potřeb (místo pro přípravu stravy a možnost hygieny). Společně s uživateli se snažíme hledat řešení jejich krizové situace prostřednictvím plnění osobních cílů a vedením k zodpovědnosti za své jednání.

více informací


Denní stacionář - DOMINO

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Denní stacionáře

Ostrá 2898/1, Žabovřesky, Brno 61600

Snažíme se o všestranný rozvoj uživatelů, jak po stránce rozumové, tak tělesné a to v rámci jejich individuálních schopností a možností. Usilujeme o co nejvyšší míru samostatnosti uživatele, o smysluplné využití času a poskytujeme podporu při jejich začlenění do běžného společenského života.

více informací


Domov pro osoby se zdravotním postižením - Nojmánek

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Denní stacionáře

Neumannova 251/11, Pisárky, Brno 60200

Prostřednictvím skupinové či individuální podpory v zájmových kroužcích a pomocí dalších různorodých aktivit s uživateli sociální služby se zařízení zaměřuje na zdokonalování znalostí a dovedností vedoucí k seberealizaci, soběstačnosti a samostatnosti v přirozeném sociálním prostředí.

více informací


Domov pro osoby se zdravotním postižením - Srdíčko

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Denní stacionáře

Šelepova 2231/5, Žabovřesky, Brno 60200

Podporujeme samostatnost, soběstačnost a prosazování vlastní vůle uživatelů na základě jejich individuálních potřeb a možností, zájmů a zálib. Učíme uživatele chápat svět kolem nás a společně v něm žít.Podporujeme osoby s mentál. postižením tak, aby jejich závislost na rodině a okolí byla minimální.

více informací


Domov pro osoby se zdravotním postižením- GAUDIUM

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Denní stacionáře

Schodová 1292/18, Černá Pole, Brno 60200

Zkvalitňujeme život osob s mentálním postižením a zároveň se snažíme o jejich začlenění do široké společnosti, aby mohli vést plnohodnotný, radostný život.Vycházíme z individuálních přání a potřeb našich uživatelů s přihlédnutím k nejnovějším speciálně pedagogickým i psychologickým poznatkům.

více informací


Domov pro osoby se zdravotním postižením - Nojmánek

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Neumannova 251/11, Pisárky, Brno 60200

Domov se snaží umožnit prožití důstojného a plnohodnotného způsobu života uživatelů s důrazem na využívání přirozených vztahových vazeb, udržení a rozvíjení vztahů s rodinami a přáteli, a to prostřednictvím skupinové či individuální podpory, při respektování individuality každého uživatele.

více informací


Domov pro osoby se zdravotním postižením - Srdíčko

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Šelepova 2231/5, Žabovřesky, Brno 60200

Podporujeme samostatnost, soběstačnost a prosazování vlastní vůle klientů na základě individuálních potřeb a možností, zájmů a zálib. Učíme uživatele chápat svět kolem nás a společně v něm žít. Poskytujeme službu tak, aby klient mohl i přes její užívání vedl co nejsamostatnější život.

více informací


Domov pro osoby se zdravotním postižením - TEREZA

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Terezy Novákové 1947/62a, Řečkovice, Brno 62100

Usilujeme o smysluplný a plnohodnotný život našich uživatelů s možností zachování vztahů s rodinou. Snažíme se o rozvoj rozumový, duševní a citový s ohledem na co nejvyšší míru samostatnosti a prosazování vůle na základně individuálních potřeb a přání jednotlivých uživatelů služby.

více informací


Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudim

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Schodová 1292/18, Černá Pole, Brno 60200

Vytváříme stabilní zázemí, které uživatelům služby poskytne plnohodnotnou náhradu rodinného prostředí. Snahou domova je zajistit uživatelům prožití takového života, který se co nejvíce blíží životu jejich vrstevníků v přirozeném sociálním prostředí.

více informací


Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Krizová pomoc

Masná 134/3b, Trnitá, Brno 60200

Krizová pomoc je bezprostřední poskytnutí rady, pomoci, podpory osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života a přechodně nemohou nebo nejsou schopni v daném okamžiku svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami. Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně.

více informací


Dům sociální prevence

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Noclehárny

Podnásepní 384/20, Trnitá, Brno 60200

Služba nabízí pomoc lidem bez přístřeší směřující k předcházení sociálnímu vyloučení a k podpoře v sociálním začlenění těch uživatelů, kteří chtějí svoji situaci aktivně s podporou pracovníků služby řešit. Služba je poskytována ve spolupráci se sociálními kurátory Magistrátu města Brna.

více informací


Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Noclehárny

Masná 134/3b, Trnitá, Brno 60200

Služba nabízí pomoc lidem bez přístřeší směřující k předcházení sociálnímu vyloučení a k podpoře v sociálním začlenění těch uživatelů, kteří chtějí svoji situaci aktivně s podporou pracovníků služby řešit. Služba je poskytována ve spolupráci se sociálními kurátory Magistrátu města Brna.

více informací


Manželská a rodinná poradna

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Odborné sociální poradenství

Táborská 533/198, Židenice, Brno 61500

Poskytujeme odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci s negativním dopadem na partnerské, rodinné a mezilidské vztahy. Poradna se zaměřuje na posílení a podporu kvality těchto vztahů.


S

více informacíStrana 4 z 26
;